This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วิถีโรงเรียนบ้านเพียนาม

    วิถีโรงเรียนบ้านเพียนาม เริ่มต้นวันที่มีความหมาย เช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 #เปิดบ้านปรนนิบัติสถานที่ ปฏิสัมพันธ์กับโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าในตัวเอง แสดงความเคารพต่อสถานที่ ปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อคนอื่น และเพื่อส่วนรวม การทำงานที่มีความหมาย การจดจ่อกับงานที่ทำ

PLC โรงเรียนบ้านเพียนาม

 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านเพียนาม นำโดยนางกิตติยา ศรีสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม ขอขอบพระคุณนายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ท่านมาเป็นเกียรติ ร่วมวง PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสุนทรียะสนทนา (Dialogue ) เป็นการอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน (Creative Discussion) ณ โรงเรียนบ้านเพียนามโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC

FA: นายสมศักดิ์ สมอ
NOTE : นางอินทร์ทวา ทรัพย์อุ่น
PHOTO : นางสาวขนิษฐา แสงเนตร
ณ ห้องประชุมดลสา โรงเรียนบ้านเพียนาม
​เริ่ม ประชุม เวลา 16.00 น.
ประเด็นที่สนใจ/ ปัญหา/ พัฒนา
1.หัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา” (Lesson Study )
Step 1 : เตรียมความพร้อม ครูนั่งล้อมเป็นวงกลม กล่าวทักทายสวัสดี กันและกัน นั่งสมาธิ 5 นาที
​Brain gym : กำ แป นับเพิ่มที่ละ 2 (นับ 2 ถึง 20) จีบ แอล นับลดที่ละ 2 (จาก 20 ถึง 0)
Step 2 : FA. ชวนครูทุกคน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน Share & Learn
Step 2.1 เรื่องปัญหาด้านการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนแต่ละชั้น (ทักษะการอ่านและเขียน)
​​ FA. แบ่งครูออกเป็นกลุ่มตามระดับชั้น ประกอบไปด้วย
​​ - กลุ่มที่ 1 ครูระดับชั้นอนุบาล
​​ - กลุ่มที่ 2 ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
​​ - กลุ่มที่ 3 ครูระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
​​ให้แต่ละกลุ่ม ออกแบบขอบข่าย ประเด็นการแก้ปัญหา การออกแบบกิจกรรม สื่อหรือเครื่องมือที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหา วิธีดำเนินการ ตารางกิจกรรม การวัดและประเมินผล
Step 2.2 Share & Learn ของสมาชิกแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเองให้เพื่อนครูฟังสมาชิกมีข้อซักถาม เสนอแนะ/เติมเต็มรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
Step 2.3 FA. เชิญ Note สรุปประเด็นในการทำวง PLC
Step 3 : fa พูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน


วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

วิพากษ์แผนการสอน : วิเคราะห์ค่า p และ k จากแผนการสอน บูรณาการ

28/01/2563
pLC หัวข้อ : วิพากษ์แผนการสอน : วิเคราะห์ค่า p และ k จากแผนการสอน บูรณาการ
Facilitator : คุณครูศรีอุบล พิมพ์สวัสดิ์
Note taker : คุณครูอดิศร นวลสาร
Photo grapher : คุุณครูณัฐพงษ์ รุ่งเรือง

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อคณะครูและบุคลากรการศึกษา

        ขอบพระคุณท่านรองอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อคณะครูและบุคลากรการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมจิตศึกษา PBL PLC  ณ โรงเรียนบ้านเพียนาม

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ยุค 4.0


PLC แนวการสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครอง

แนวทางการสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเพียนาม


วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *